www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


งานกิจการนักเรียน

 

 

นายประภาส  สุขไกว
หัวหน้ากิจการนักเรียน


 

ฝ่ายกิจกรรมสภานักเรียน
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระบอบประชาธิปไตย
- สังเกต ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียน
- ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภานักเรียนให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
- ช่วยเหลืองานของโรงเรียน

ฝ่ายกิจกรรมปกครอง
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง
- ดูแลให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
- ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยวิถีทางของประชาธิปไตย
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในสังคม
- ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นธรรม ทำเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาเป็นธรรม

ฝ่ายกิจกรรมจริยธรรม
- รวบรวมเอกสารการอบรมในสายชั้น
- รวบรวมเอกสารการอบรมหน้าเสาธง
- ประมวลภาพการทำกิจกรรมจริยธรรม

ฝ่ายกิจกรรมอนามัยโรงเรียน
- ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน
- ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน/ประสานงานในสายชั้น
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของนักเรียน
- ประเมินผลการดำเนินงาน
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

ฝ่ายกิจกรรมโภชนาการ
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบริการด้านโภชนาการ
- บริการอาหาร , เครื่องดื่ม แขกผู้มีเกียรติและแขกที่มาร่วมงาน
- จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อย

ฝ่ายกิจกรรมทุนการศึกษา
- ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- ดูแลและดำเนินการพิจารณา หลักเกณฑ์ให้ทุนแก่นักเรียน
- ติดตามผลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของนักเรียน
- ประเมินผลการดำเนินงาน

ฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ
- รับผิดชอบด้านการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
- รับผิดชอบการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนของเทศบาล ฯ

ฝ่ายกิจกรรมสารวัตรนักเรียน
- ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น
- รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดระเบียบ ช่วยเหลือครู-อาจารย์ ภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ
- สังเกตความประพฤติของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
- รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่แผนงานกำหนด
- ให้บริการต่อชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน (นอกเหนือจากแผนงาน)
-
จัดเก็บข้อมูล การให้บริการ
- สรุปผลแต่ละกิจกรรมให้เป็นระบบหน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login