www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

นางสาววิภาดา  รักเหล็ก

 
 

หัวหน้าสายชั้น ม.๑
ครู ค.ศ.1

 

   

นายรัตน์  แก้วทอง

 

นางสุจิตรา  แพวิเศษ

 

นางกรรณิกา  สุวประพันธ์

ครู ค.ศ.๓
 
ครู ค.ศ.๓
 

ครู ค.ศ.๓


นางสาวกาญจนา  เรืองเสน

 

นางวรรณา  ชัยเจริญ

 

นางสาววิภาวดี  เพชรสิทธิ์

ครู ค.ศ.๑
 

ครูผู้ช่วยมัธยม

 

ครูพิเศษ


หน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login