www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------


#นักเรียนเข้าไปตอบแบบประมินด้วยนะครับ


คลิกที่นี่ (หรือคลิกที่รูปภาพ) เพื่อไปยังแบบประเมินตนองสำหรับนักเรียนฯ

--------------------------------------------------------------------------------


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)


ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.4

-------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

>>> คลิกที่นี่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>> คลิกที่นี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

กรอกใบสมัคร  >> คลิกที่นี่ 


 

กรอกใบสมัคร >> คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์
**หมายเหตุ : รายชื่อจะอัพเดตทุกวันหลังเที่ยงคืน สามารถติดตามความคืบหน้าการสมัครของตนได้ในวันถัดไป**

#ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กหญิง กนกเพชร วงค์ปะสนั่น (สมบูรณ์)
2. เด็กชาย อภิรักษ์ หีดแก้ว (สมบูรณ์)
3. เด็กชาย เฉลิมชัย โล้สุวรรณ (สมบูรณ์)
4. เด็กชาย ณัฐพงษ์ อินลา (สมบูรณ์)
5. เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ชูอนนท์ (สมบูรณ์)
6. เด็กหญิง วิมลสิริ ชูแสง (สมบูรณ์)
7. เด็กหญิง ณิชาภัทร นุ่มนวล (สมบูรณ์)
8. เด็กชาย นวริช วันรัง (สมบูรณ์)
9. เด็กชาย สิทธิโชค บางเดือนกิจ (สมบูรณ์)
10. เด็กหญิง สมฤทัย มัชฐารักษ์ (สมบูรณ์)
11. เด็กชาย ยศภัทร ยี่สุ่น (สมบูรณ์)
12. เด็กชาย วรายุทธ์ คงวิเชียร (สมบูรณ์)
13. เด็กชาย พชร มีจันทร์แก้ว (สมบูรณ์)​
14. เด็กชาย รัชพล มีคล้าย (สมบูรณ์)
15. เด็กชาย ไรวินยวัต ทองพลับ (สมบูรณ์)
16. เด็กชาย อาทิตย์ ชูมี (สมบูรณ์)
17. เด็กหญิง เบญญาภา ประดิษฐ์สาร (สมบูรณ์)
18. เด็กชาย จิรวัฒน์ สุกเกลี้ยง (สมบูรณ์)
19. เด็กชาย นนทกร กระมุด (สมบูรณ์)
20. เด็กชาย รัตนเวช นวลทอง (สมบูรณ์)
21. เด็กชาย คณิศร ทิพย์รักษ์ (สมบูรณ์)
22. เด็กหญิง ธีรนาฏ หลิวคง (สมบูรณ์)
23. เด็กชาย นที เทพรัตน์ (สมบูรณ์)

*เด็กหญิง พิมพ์​สุชา อนุ​จันทร์ (รอเอกสาร)*
*เด็กหญิง ดวงกมล วิเศษสุทธิ์ (รอเอกสาร)*
*เด็กชาย ภูริศ ภิรมย์นก (รอเอกสาร)*
*เด็กชาย ชนะชัย สำรวมจิตต์ (รอเอกสาร)*
*เด็กหญิง อมรรัตน์ คงฤทธิ์ (รอเอกสาร)*
*เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชีวนันทพร (รอเอกสาร)*
*เด็กหญิง อะภิญรัช บัวทอง (รอเอกสาร)*
*เเด็ญิง พิมพิศา ศรีทิพย์ (รอเอกสาร)*
*เด็กหญิง เอวิตรา เดชสุข (รอเอกสาร)*
*เด็กหญิง ปนัดดา เอมสวัสดิ์ (รอเอกสาร)*
*เด็กชาย ณัชพล​ ไตรมิตร (รอเอกสาร)*
*เด็กหญิง ภัธริญา จิตรโสภา (รอเอกสาร)​*
*เด็กหญิง พิมพิศา ศรีทิพย์ (รอเอกสาร)​*
*เด็กหญิง อภิรดี แก้วกูล (รอเอกสาร)​*
*เด็กชาย วิศนุ บุญมีชัย (รอเอกสาร)​*

#กรอกผลการเรียนผิด โปรดกรอกสมัครใหม่ + รอเอกสาร*
*ด.ช.ธิวัตถ์ บุตทะโชติ
*ด.ญ.อารยา อ้นเเก้ว

#ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางสาว ณิชาภัทร แซ่ลิ้ม (สมบูรณ์)
2. นาย เกียรติ์ขจร พรเจริญลาภยิ่ง (สมบูรณ์)
3. นางสาว ชรินทร์รัตน์ วงศ์มหาบวรกุล (สมบูรณ์)
4. นางสาว กรกนก นุชรุ่งเรือง (สมบูรณ์)
5. นางสาว ปภาวดี ศรีทิพย์ (สมบูรณ์)
6. นางสาว ปกิตตา แพรัตน์ (สมบูรณ์)
7. นางสาว เมธาวดี สำรวมจิตต์ (สมบูรณ์)
8. นาย วริทธิ์ธร ใจนิรัตน์ (สมบูรณ์)
9. นางสาว สุวนันท์ เพชรชัย (สมบูรณ์)

*นางสาว กัญญ์วรา รามจันทร์ (รอเอกสาร)*
*นาย กริชติกาญจ์ ไทยนิยม (รอเอกสาร)*
*นางสาว พจีรจิต การเร็ว (รอเอกสาร)*
*นางสาว เสาวลักษณ์ รัตนนิคม (รอเอกสาร)*
*นางสาว มณีรัตน์ รัตนานุพงศ์ (รอเอกสาร)​*
*นาย ชาคริต จิตร์พงค์พันธ์ุ (รอเอกสาร)​*

**รายชื่อที่ปรากฎนี้เป็นรายชื่อที่สมัครเท่านั้น ต้องรอฟังผลประกาศการคัดเลือกเข้าเรียนอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 63** 

-----------------------------------------------------------------

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

       DLTV เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้ผู้ปกครองเปิด DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 แล้วเลือกระดับชั้น วิชา ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...   <<< คลิกที่ภาพ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ DLTV ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

-----------------------------------------------------------------


#แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
             ทางโรงเรียนต้องการสำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการตอบแบบสอบถามผ่านทางลิงค์ด้านล่างนี้
             ทั้งนี้ ขอให้ตอบแบบสอบถามภายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลต่อไป

             จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

1. แบบสำรวจชั้นอนุบาล

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfAyz0aZr7BpWRiQv…/viewform

2. แบบสำรวจระดับประถมศึกษา

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfXtshNXlXADBJ5Cs…/viewform

3.แบบสำรวจระดับมัธยมศึกษา

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeBLxxyQSTvqTGGLW…/viewform
 


ดูกิจกรรมทั้งหมด


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


        การพัฒนารูปแบบ DEH เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดโพธาวาส)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้รายงาน วราณี สุภาตรี ปีที่วิจัย 2561


บทสรุปผู้บริหารการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์
และ ความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
โดย นางวราณี สุภาตรี ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2560 
        

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านความร่วมมือ
ของเด็กปฐมวัย(อายุ 3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจรุวรรณ  ช่วยรักษา
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ปีที่ทำการวิจัย  ปีการศึกษา 2561


ผลการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลงาน นางสาวจุณีพร  ศรีวิลัย


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ประกอบเทคนิค STAD
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผลงาน นางสาวจุณีพร  ศรีวิลัย

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MACC เพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย นางกนกพร  จิญกาญจน์
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปีที่วิจัย พ.ศ. 2561


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุมหัศจรรย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย ลัดดาวรรณ อินทร์ยิ้ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่วิจัย พ.ศ. 2560


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา  
โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย นางศรีวรา สุขสม ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีที่ทำการวิจัย 2560


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ผู้วิจัย นางสาวลัดดาวรรณ   อินทร์ยิ้ม  
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่วิจัย พ.ศ.  2561


รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็ม เรื่อง สารและสมบัติของสาร
หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน สานิตย์  ขาวนิ่ม  ปีการศึกษา 2561


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสานิตย์  ขาวนิ่ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่วิจัย พ.ศ.  2561 

 
โรงเรียนเครือข่ายเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
  โรงเรียนเทศบาล ๕
  โรงเรียนกีฬานครสุราษฎร์ธานี
สารบัญเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อบจ.สุราษฎร์ธานี
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
ประมวลภาพกิจกรรม
 วันขึ้นปีใหม่
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
การเรียนการสอน
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่1
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่2
 การงาน ม.3 Test Unit1
 การงาน ม.3 Test Unit2
 การงาน ม.3 Test Unit3
 การงาน ม.3 Test Unit4
 การงาน ม.3 Test Unit5
 การงาน ม.3 Test Unit6
Dreamweaver 8
Dreamweaver 8(P)
 Computer M.1
 Computer M.2
 Computer M.3
 การงานอาชีพ ม.3
 การนำเสนองาน ม.3/3
บทเรียนออนไลน์รายวิชาโครงการ 
โครงงานคอมพิวเตอร์
 การสื่อสารข้อมูล

 
 
โรงเรียนเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login