www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


งานบุคลากร

 

 

นางอัจฉรา  ผ่องสำราญ
หัวหน้าบุคลากร


 

ฝ่ายกิจกรรมวางแผนงานบุคคล
- ศึกษาวิจัยอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์กำลังคนในอนาคต
- กำหนดนโยบาย
- กำหนดจำนวนบุคลากรที่ต้องการ
- กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

ฝ่ายกิจกรรมกำหนดตำแหน่ง
- กำหนดตำแหน่งสำหรับรองรับผู้ที่จะคัดเลือกมาบรรจุเพื่อปฏิบัติงาน
- กำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนหรือเงินเดือน

ฝ่ายกิจกรรมการสรรหาและคัดเลือก
- กำหนดคุณสมบัติ
- กำหนดความรู้ ความสามารถ

ฝ่ายกิจกรรมการบรรจุและแต่งตั้ง
- รับบุคคลโดยผ่านการคัดเลือกแล้วบรรจุแต่งตั้ง
- มอบหมายหน้าที่การงานที่รับผิดชอบในตำแหน่งนั้น

ฝ่ายกิจกรรมการปฐมนิเทศ
- ต้อนรับและแนะนำบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ให้ทราบและเข้าใจ
- เกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปขององค์การหรือหน่วยงานเกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมาขององค์กร นโยบาย บุคลากรในหน่วยงาน
- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และระเบียบปฏิบัติ

ฝ่ายกิจกรรมทดลองปฏิบัติงาน
- กำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่
- ควบคุม ติดตาม
- รายงาน
- ดูแลด้านระเบียบวินัย

ฝ่ายกิจกรรมการโอนย้าย
-
เกี่ยวกับการโอนและการย้ายของพนักงานครู

ฝ่ายกิจกรรมจัดทำทะเบียนประวัติ
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคลากร ได้แก่ ประวัติส่วนตัว
- การศึกษาประสบการณ์
- การอบรม
- การศึกษาดูงาน

ฝ่ายกิจกรรมการพัฒนาบุคคล
- เสนอ รวบรวมเอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา
- สำรวจ รวบรวมบุคลากรที่เลื่อนระดับ เครื่องราช ฯ ครูดีเด่น
- สำรวจความต้องการที่จะศึกษาต่อของบุคลากรในโรงเรียน
- ปรึกษาหารือการทัศนะศึกษาดูงาน

ฝ่ายกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา
- ให้ขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทุกท่าน

ฝ่ายกิจกรรมวินัยและการดำเนินงานทางวินัย
- กำหนดแนวทาง ควบคุมความประพฤติในการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
- กำหนดโทษ และกฎเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบในระบบคุณภาพ

ฝ่ายกิจกรรมจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้น
- จัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- บริการสินค้าราคาถูก
- บริการสุขภาพ
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
-
เยี่ยมพนักงานครูและครอบครัวครูที่ป่วย
-
ครอบครัวถึงแก่กรรม
- งานมงคลต่าง ๆ

ฝ่ายกิจกรรมการพ้นจากงานฯ
-
เกี่ยวกับการลาออก หรือการเกษียณอายุราชการ และการออกเพราะผิดวินัยของบุคลากรหน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login