www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


งานบริหารทั่วไป

 

 

นางกนกพร จิญกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


 

ฝ่ายกิจกรรมงานสารบรรณ
- อำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อประสานเรื่องเอกสารหนังสือราชการ
- รับ-ส่งหนังสือ
- ดูแลการเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
- บริการงานธุรการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับบุคลากรภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอก
- จัดทำเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ฝ่ายกิจกรรมทะเบียนรายงาน
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
- การเสนอข้อมูล
- การรายงาน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจกรรมการเงินและบัญชี
- จัดทำบัญชีเงินสด แต่ละประเภทของเงิน
- จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน
- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
- สรุปรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ ทุกสิ้นเดือน
- จัดทำบัญชีเงินเดือน
- เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
- จัดเก็บหลักฐานการเบิก-จ่าย

ฝ่ายกิจกรรมงานงบประมาณ
- ดำเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณแผ่นดิน
- ดูแลเงินนอกงบประมาณ
- ประสานงานด้านการจัดตั้งงบประมาณร่วมกับฝ่ายบริหารและหัวหน้างานทั้ง 6 งาน
- บริหารงบประมาณ
- รายงานการใช้งบประมาณ

ฝ่ายกิจกรรมงานพัสดุ
- รับ-จ่ายพัสดุ
- บริการยืมพัสดุ
- ทำบัญชีพัสดุ
- สำรวจพัสดุประจำปี
- รายงานพัสดุประจำปี
- จำหน่ายพัสดุหน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login