www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
   บทเรียนสำเร็จรูป
ผลงานวิชาการ

 1. งาน วิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองด้านการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 2. งาน วิจัยกลยุทธ์การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)โดย นางสาวรัตนา บัวเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
 3. รายงาน การประเมินโครงการการจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) โดยนางสาวรัตนา บัวเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
 4. รายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางสุรัชฎา ชูเลขา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
   
 5. งาน วิจัย แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางสุรัชฎา ชูเลขา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
   
 6. รายงาน การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) โดย นางเพียงใจ  บุญประสงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
   
 7.  รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางจิญาณี พรหมเจียม
   
 8.   รายงาน ผลการใช้  หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย  เพื่อเตรียมความพร้อมที่มีต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนวัยอนุบาล  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โดย นางกนกพร จิญกาญจน์
   
 9. รายงานผลการใช้หนังสือเสริมการอ่านเพิ่มเติม เรื่อง รักษ์สิ่งแวดล้อม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางประพิศ โอทอง
   
 10. รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดย นางอรวรรณ ศรียาภัย
   
 11. ผล การใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนบ้านเกาะปรางสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดย นายสุวรรณโณ ศักดิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 12. ผลงานวิชาการ อาจารย์ รัตน์  แก้วทอง
   
 13. รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด ใบตองแห้งแต่งสวย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนางจิตราพร  แสงแก้ว
   
 14. รายงาน ผลการใช้ ชุดการสอน เรื่อง การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร ประเภทผลไม้ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางจุณีพร  สายสวัสดิ์  
   
 15. รายงานผล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
  โดยนางสาวลัดดาวรรณ  อินทร์ยิ้ม

   
 16. รายงานผล การใช้ชุดการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย  นางปิยพรรณ  วรินทรเวช
     17. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง สีสันทางนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียน
            ชั้นประถมศึกษาปีที่
2  โดย  นางสาว ปรางค์ทิพย์  ณ น่าน
 
     
     18. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
            เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางวราณี  สุภาตรี  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ
  

     19. ผลการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
         ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่
5
  โดย นางสาวจุณีพร  ศรีวิลัย   
         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

    20.
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
         ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดย นางสาวจุณีพร  
         ศรีวิลัย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
        

    21. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          สาระคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่
5  โดย
          นางสาวพิมพ์ใจ  อินทรวัตร  วิทยะฐานะครูชำนาญการ
หน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login