www.t4surat.ac.th
  หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
- A   + A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


 
ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558  
<<ประกาศ>>    <<รายละเอียดแนบท้าย>>  

 


ดูกิจกรรมทั้งหมด

  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ by pimjai (01-07-2015 11:57:15) [0/11]
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558 by Pimjai (01-07-2015 17:48:47) [7/17]
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก by t4surat (01-07-2015 17:37:56) [12/17]
  กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 by t4surat (01-07-2015 11:50:25) [0/2]
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2-3,ม.5-6 2558 by t4surat (01-07-2015 11:48:48) [0/2]
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 2558 by t4surat (01-07-2015 11:46:42) [0/2]
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2-6 2558 by t4surat (01-07-2015 11:46:37) [0/2]
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 2558 by t4surat (01-07-2015 11:41:50) [0/2]
  การประชมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1,ม.1,ม.4 2558 by t4surat (01-07-2015 11:34:23) [0/2]
  กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 2558 by t4surat (01-07-2015 11:32:11) [0/2]

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
  ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) by ประชาสัมพันธ์ (01-07-2015 07:16:41) [0/4]

 

::พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558  วันที่  11 มิถุนายน 2558
::ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2-3,ม.5-6
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 มิถุนายน 2558
::ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2-6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 มิถุนายน 2558
::ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2  ปีการศึกษา 2558  วันที่ 5 มิถุนายน 2558
::ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1,ม.1,ม.ปีการศึกษา 2558
::ประมวลภาพการเลือกตั้งสภานักเรียน ๒๗ พ.ค.๒๕๕๘ คลิก
::ประมวลภาพโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.๑, ม.๔ เมื่อวันที่ ๖-๘ พ.ค. ๒๕๕๘  •  โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6   "เมืองลุงวิชาการ" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ระหว่าง วันที่ ๒ - ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 92 คะแนน ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ฝึกซ้อมโดยคุณครูนริษรา  สิทธิชูและคุณครูปรางทิพย์ ณ น่าน อำนวยการฝึกซ้อมโดยผอ.สุรัชฎา  ชูเลขา  <<รูปภาพการแสดง>>


 
ผลงานวิชาการ

       1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
         ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่
5
  โดย นางสาวจุณีพร  ศรีวิลัย   
         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


     2.
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
         ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดย นางสาวจุณีพร  
         ศรีวิลัย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน

      3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          สาระคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่
5  โดย
          นางสาวพิมพ์ใจ  อินทรวัตร  วิทยะฐานะครูชำนาญการ


ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
 
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร

 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
  โรงเรียนเทศบาล ๕
  โรงเรียนกีฬานครสุราษฎร์ธานี
สารบัญเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อบจ.สุราษฎร์ธานี
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันสำคัญ
 วันขึ้นปีใหม่
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
ประมวลภาพกิจกรรม
 วันขึ้นปีใหม่
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
การเรียนการสอน
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่1
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่2
 การงาน ม.3 Test Unit1
 การงาน ม.3 Test Unit2
 การงาน ม.3 Test Unit3
 การงาน ม.3 Test Unit4
 การงาน ม.3 Test Unit5
 การงาน ม.3 Test Unit6
Dreamweaver 8
Dreamweaver 8(P)
 Computer M.1
 Computer M.2
 Computer M.3
 การงานอาชีพ ม.3
 การนำเสนองาน ม.3/3
บทเรียนออนไลน์รายวิชาโครงการ

ฟังวิทยุออนไลน์
      
      
      
      
      
      
หนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- ไทยโพสต์
- ข่าวสด
- ผู้จัดการ
- แนวหน้า
- สยามกีฬา
- มติชน
- คมชัดลึก
- สยามรัฐ
- Bangkok Post
- กรุงเทพธุรกิจ
- Nation
- บ้านเมือง 
      
 
  www.t4surat.ac.th
  หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน  
    ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login