www.t4surat.ac.th
  หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
- A   + A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


 

 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
  

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) คว้ารางวัลชนะเลิศ การดำเนินงานโครงการผนึกพลังเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก ปีการศึกษา ๒๕๕๕

       โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ตามโครงการผนึกพลังเยาวชนไทย  ต้านภัยไข้เลือดออก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมี นางเยาวภา  วงศ์กองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท จากนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางสุรัชฎา  ชูเลขา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางจารี  เขาแก้ว และนางกรรณิกา  มีสิทธิ์ รับโล่รางวัล จากนายวงศ์ศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


  นาง เยาวภา  วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)  เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการประเมินประกวดโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ตามโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปีการศึกษา 2556 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบา ๔ (วัดโพธาวาส) ได้มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีที่ท่านผู้อำนวยการเยาวภา วงศ์กองแก้ว ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ท่านรองผู้อำนวยการสุรัชฎา ชูเลขา เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  คุณครูสุจิตราแพวิเศษ  และคุณครูพิมพ์พร  ธวัชชัยยะ เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ


  โรงเรียนเทศบาล  ๔ (วัดโพธาวาส) จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยได้รับเกียรติจาก  นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติมาประธานในพิธี  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองเครือข่าย  พร้อมกับได้มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี  ๒๕๕๖  อีกด้วย

  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม - 3  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนและศึกษาดูงาน ณ  รัฐสภา ,ท้องฟ้าจำลอง,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ,สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้รับเกียรติจากคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการเยี่ยมชมรายการเรื่องเล่าเช้านี้

  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธวาส)  จัดกิจกรรมกีฬาสี "โพธิ์ทองเกมส์ ครั้งที่ 6  ขึ้นเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตุถประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  ความสามัคคีให้แก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกระชับความสัมพัธ์กันมากขึ้น
 • ชนะเลิศการแข่งขัน "สุราษฎร์ธานีวิชาการ"ครั้งที่ ๑ 
 • ชะเลิศการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพม.11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร
 • ชนะเลิศโครงการผนึกพลังต้านภัยไข้เลือดออก ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมนักเรียน ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชนะเลิศการแข่งขัน "นครวิชาการ" ระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
 • รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การเดินสวนสนามของนักเรียนของลูกเสือสามัญ และรองชนะเลิศในประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • รางวัลนักเรียนคนเก่ง รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดงระดับประเทศ
 • วงโยวาทิตโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม เหรียญเงิน และรางวัล Percussion ยอดเยี่ยมจากการประกวดวง Brass Theater ครั้งที่ ๒ รุ่น Junior Division


บทเรียนสำเร็จรูป
ผลงานวิชาการ

 1. งาน วิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองด้านการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 2. งาน วิจัยกลยุทธ์การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)โดย นางสาวรัตนา บัวเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
 3. รายงาน การประเมินโครงการการจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) โดยนางสาวรัตนา บัวเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
 4. รายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางสุรัชฎา ชูเลขา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
   
 5. งาน วิจัย แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางสุรัชฎา ชูเลขา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
       6.  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง สีสันทางนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียน
            ชั้นประถมศึกษาปีที่
2  โดย  นางสาว ปรางค์ทิพย์  ณ น่าน
 
     
       7.  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
            เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางวราณี  สุภาตรี  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
 
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร

 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
  โรงเรียนเทศบาล ๕
  โรงเรียนกีฬานครสุราษฎร์ธานี
สารบัญเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อบจ.สุราษฎร์ธานี
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันสำคัญ
 วันขึ้นปีใหม่
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
ประมวลภาพกิจกรรม
 วันขึ้นปีใหม่ 2552
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
การเรียนการสอน
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่1
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่2
 การงาน ม.3 Test Unit1
 การงาน ม.3 Test Unit2
 การงาน ม.3 Test Unit3
 การงาน ม.3 Test Unit4
 การงาน ม.3 Test Unit5
 การงาน ม.3 Test Unit6
Dreamweaver 8
Dreamweaver 8(P)
 Computer M.1
 Computer M.2
 Computer M.3
 การงานอาชีพ ม.3
 การนำเสนองาน ม.3/3
บทเรียนออนไลน์รายวิชาโครงการ

ฟังวิทยุออนไลน์
      
      
      
      
      
      
หนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- ไทยโพสต์
- ข่าวสด
- ผู้จัดการ
- แนวหน้า
- สยามกีฬา
- มติชน
- คมชัดลึก
- สยามรัฐ
- Bangkok Post
- กรุงเทพธุรกิจ
- Nation
- บ้านเมือง 
      
 
  www.t4surat.ac.th
  หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน  
    ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login