www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


ประวัติความเป็นมา


 

          โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2465 โดยมหาเสวกโทพระยาคงคาธาราธิบดีสมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้จัดตั้งในเวลานั้น รองอำมาตย์เอกหลวง สุราษฎร์สารภรมย์ เป็นนายอำเภอ รองอำมาตย์ตรีรุ่ง ศรเกษตริน เป็นศึกษาธิการอำเภอ
         
แรกเปิดเรียนอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ชั่วคราว ได้จัดการสอนแบบสหศึกษา ต่อมา พ.. 2478 ได้ย้ายสถานที่เรียนใหม่โดยพระครูวิฑูรย์ธรรมศาสน์ (หลวงพ่อกล่อม) สร้างอาคารสองชั้นในบริเวณวัดโพธาวาสยกให้เป็นโรงเรียน ประชาบาล ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลมะขามเตี้ย 1 (กล่อมพิทยา) รับเด็กทั้งนอกและในเกณฑ์บังคับ จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้น ป. 1 - 3 และต่อมาเลื่อนชั้นการสอนถึงชั้น ป. 4 - 6


 

          ต่อมา พ.. 2478 ได้ย้ายสถานที่เรียนใหม่ โดยวันที่ 11 มกราคม 2479 ได้รับคำสั่ง เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนใหม่มีเพียงชั้น ป.1 - 4 ตัดชั้น ป. 5 - 6 ออก
          ต่อมาทางราชการได้สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนนี้ตามความเหมาะสม โดยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาล (กล่อมพิทยา) วันที่ 1 เมษายน 2506 จังหวัดได้จัดการโอน โรงเรียนวัดโพธาวาส (กล่อมพิทยา) ให้แก่เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีดำเนินการต่อไป โดยเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ได้ปรับปรุงกิจการของโรงเรียน คือ


 

          พ.. 2519 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้น ณ บริเวณป่าช้าดอนเมา ถนนการุณราษฎร์ อีก 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน แล้วสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล (วัดโพธาวาส) ห้องน้ำ ห้องส้วม และครุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้าง อาคารเรียนใหม่ให้อีก 1 หลัง เพื่อจัดการย้ายเด็ก จากอาคารเก่ามารวมกัน เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ด้วย
          พ.. 2521 เทศบาลได้จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลัง แบบ 016 จำนวน 12 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อ พ.. 2525 และได้ย้ายนักเรียนจากอาคารเก่า วัดโพธาวาสมารวมกัน เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปกครอง สืบมาจนทุกวันนี้


 

          พ.. 2535 เทศบาลได้จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลัง ชั้นเดียว จำนวน 4 ห้องเรียน ใช้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดบริการเมื่อ พ.. 2536
          พ.. 2538 เทศบาลได้จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลัง จำนวน 9 ห้องเรียน 3 ชั้น
          พ.. 2539 เทศบาลได้จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง
          พ.. 2542 เทศบาลได้จ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามโดยปูพื้นอิฐบล็อก (อิฐตัวหนอน)
          พ.. 2543 เทศบาลได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงสนาม บาสเก็ตบอล โดยปรับพื้นให้เสมอสนามเดิม


 

          พ.. 2544 เทศบาลได้ก่อสร้างอาคารให้ 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง งบประมาณจากเงินอุดหนุน
          พ
.. 2547 เทศบาลได้ก่อสร้างอาคารให้ 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง งบประมาณจากเทศบาลหน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login