www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


งานวิชาการ

 

 

นางสานิตย์​ ขาวนิ่ม
หัวหน้างานวิชาการ


 

ฝ่ายกิจกรรมวางแผนงานวิชาการ
- กำหนดแผนปฏิบัติงานวิชาการและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ติดตามผลและประเมินผลการใช้หลักสูตร
- กำหนดโครงสร้างกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ

ฝ่ายกิจกรรมเตรียมการสอน
- จัดทำวิเคราะห์หลักสูตร
- จัดทำกำหนดการสอน
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดทำโครงการ

ฝ่ายกิจกรรมนิเทศการสอน
- กำกับ ดูแลแนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล

ฝ่ายกิจกรรมสายชั้น
- รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอนในสายชั้น
- ประสานงานการทำงานของบุคลากรในสายชั้น
- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานธุรการชั้นในสายชั้น

ฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระ
- เป็นที่ปรึกษา การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
- จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
- จัดทำหลักสูตรกำหนดเนื้อหาของกลุ่มสาระ

ฝ่ายกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน
- จัดหา จัดทำ จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม/เทคโนโลยี
- รวบรวมเก็บรักษา ซ่อมแซม
- จัดลงทะเบียน ควบคุมและบริการให้ครูนำสื่อไปใช้
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายกิจกรรมห้องสมุด
- ช่วยดูแลห้องสมุด
- รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
- เสนอโครงการใหม่ ๆ ที่มุ่งพัฒนาของห้องสมุด
- จัดกิจกรรมหลากหลายที่ให้ความรู้กับนักเรียน

ฝ่ายวัดผลและประเมินผล
- กำกับ ติดตามการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชา และแนวทางที่สถานศึกษากำหนด
- จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
- ตรวจสอบเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล

ฝ่ายกิจกรรมทางวิชาการ
- สรุปผลการประกวด แข่งขัน
-
จัดป้ายนิเทศ กิจกรรมงานวิชาการ
- และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายกิจกรรมเทคโนโลย
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
- บันทึกภาพและวีดีโอการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของครูและนักเรียน
- จัดนิทรรศการสรุปผลจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจกรรมข้อมูลสารสนเทศ
- เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
-
จัดทำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
- และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login